وضعیت ایستگاه های سنجش آلودگی هوا و صوت سال 94
نقاط جانمايي سال94
وضعیت ایستگاه های سنجش آلودگی هوا و صوت سال 95
نقاط جانمايي سال95
طول و عرض جغرافیایی ایستگاه ها
وضعیت ایستگاه های سنجش آلودگی هوا و صوت سال 94

نام ایستگاهموقعیتمنطقه شهردارینوع ایستگاهوضعیت نمایشوضعیت ایستگاهنوع آنالایزرهای اندازه گیری
آتش نشاني و خدمات ايمني شماره6خيابان كاوه8ترافیکیبدون مانیتورفعالCO
SO2
PM2.5
انقلابمیدان انقلاب ابتداي ورودي مترو3ترافیکیبدون مانیتورفعالCO
SO2
PM2.5
شهرداري منطقه9خیابان میرزا طاهر9ترافیکیبدون مانیتورفعالCO
SO2
PM2.5
سازمان بار و كالاي درون شهريخیابان رهنان11ترافیکیبدون مانیتورفعالCO
SO2
PM2.5

نقاط جانمايي سال94

وضعیت ایستگاه های سنجش آلودگی هوا و صوت سال 95

نام ایستگاهموقعیتمنطقه شهردارینوع ایستگاهوضعیت نمایشوضعیت ایستگاهنوع آنالایزرهای اندازه گیری
خیابان رباط خیابان آیت الله صادقی( مرکز پایش و کنترل کیفیت هوا)داخل مرکز پایش و کنترل کیفیت هوا8شهریبدون مانیتورفعالCO
SO2
PM2.5
O3
NO2
خیابان جی داخل خود ورزشگاه کردآباد15شهریبدون مانیتورفعالCO
SO2
PM2.5
NO2
خیابان شریف داخل خود ورزشگاه میثاق2شهریبدون مانیتورفعالCO
SO2
PM2.5
NO2
خیابان فرشادیداخل باغ زره سازان3شهریبدون مانیتورفعالCO
SO2
PM2.5
NO2
خیابان فیضخدمات شهری منطقه 66شهریبدون مانیتورفعالCO
SO2
PM2.5
NO2

نقاط جانمايي سال95

طول و عرض جغرافیایی ایستگاه ها

نام ایستگاهطول جغرافیاییعرض جغرافیایی
ایستگاه انقلاب51.66779432.646518
ایستگاه کاوه51.67590532.709095
ایستگاه میرزاطاهر51.61960632.64945
ایستگاه رهنان(سازمان بار)51.60100532.684051
ایستگاه جی(ورزشگاه کرآباد)51.73798332.649531
ایستگاه رباط(مرکز پایش)51.65041132.681426
ایستگاه فیض(خدمات شهری منطقه6)51.650432.681706
ایستگاه فرشادی(باغ زره سازان)51.67752532.654375
ایستگاه میثاق(ولدان)51.62061832.677945